Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Demetrix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. 1 Maja 35, 41-940 Piekary Śląskie, nr telefonu: (48) 32 284 12 23 , e-mail: sekretariat@demetrix.eu;
 2. cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którymi są:
  1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji,
  2. przepisy prawa (jak kodeks pracy, kodeks cywilny, ustawy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków) w przypadku zawarciu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie obsługi zapytań handlowych i przygotowywania ofert oraz dodatkowo w przypadku realizacji zleceń lub dokonania zakupów zawarte z Panią/Panem umowy handlowe
  4. kodeks pracy oraz ustawa o ochronie osób i mienia w przypadku stosowania przez nas monitoringu wizyjnego.
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora – dostawcy lub odbiorcy w zakresie usług, które świadczy Administrator, jak również podmioty, którym Administrator powierza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. kancelaria prawna). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane stosownym urzędom (ZUS, urząd skarbowy) zgodnie z ciążącymi na Administratorze obowiązkami prawnymi;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w drodze decyzji przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
  1. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
  2. wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
  4. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
  5. zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;
  6. certyfikatu ochrony danych osobowych;
  7. zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;
  8. zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, tj:
  1. w przypadku rekrutacji do zakończenia naboru na określone stanowisko lub przez okres 6 miesięcy od ich otrzymania,
  2. w przypadku zatrudnienia przez wymagany ustawowo okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  3. w przypadku współpracy handlowej, procesu ofertowania i negocjacji, w przypadku realizacji zleceń lub dokonania zakupów, przez okres przydatności danych biznesowych lub określony ustawowo dla przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres gwarancji w zależności od tego który okres jest dłuższym,
  4. 2 miesiące w przypadku przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.