POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DEMETRIX NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. 1-go Maja 23, 41-940 Piekary Śląskie, nr telefonu: (48) 32 284 12 23 , e-mail: sekretariat@demetrix.eu
 2. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którymi są:
  1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji,
  2. przepisy prawa (jak kodeks pracy, kodeks cywilny, ustawy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków) w przypadku zawarciu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  3. podjęta współpraca w zakresie obsługi zapytań handlowych i przygotowywania ofert, jak również zawarte z Panią/Panem umowy handlowe w przypadku realizacji zleceń lub dokonania zakupów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. Kodeks pracy oraz ustawa o ochronie osób i mienia w przypadku stosowania przez nas monitoringu wizyjnego
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora – dostawcy lub odbiorcy w zakresie usług, które świadczy Administrator, jak również podmioty, którym Administrator powierza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. kancelaria rachunkowa). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane stosownym urzędom (ZUS, urząd skarbowy) zgodnie z ciążącymi na Administratorze obowiązkami prawnymi;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w drodze decyzji przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
  1. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
  2. wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
  4. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
  5. zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;
  6. certyfikatu ochrony danych osobowych;
  7. zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;
  8. zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, tj:
  1. w przypadku rekrutacji – do zakończenia naboru na określone stanowisko lub przez okres 6 miesięcy od ich otrzymania,
  2. w przypadku zatrudnienia – przez wymagany ustawowo okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  3. w przypadku współpracy handlowej, procesu ofertowania i negocjacji, w przypadku realizacji zleceń lub dokonania zakupów – przez okres przydatności danych biznesowych lub określony ustawowo dla przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres gwarancji w zależności od tego który okres jest dłuższym,
  4. 2 miesiące – w przypadku przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.

Zapewniamy Państwa, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Każda osoba pracująca przy Państwa danych osobowych została stosownie upoważniona przez Administratora.

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie, jak również wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia. Ponadto, dokładamy wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie przez nas zminimalizowane.